پوشش عایق پلی یوريان

پلی یورتان دو جزئی، نوعی آب بند کننده همه کاره بسیار قوی به شمار می رود. این عایق رطوبتی،محصول
واکنش یک رزين ایزوسیاناتی با یک رزين آمینی است.