پودر نفوذگر آب بند کريستال شونده بتن

نوعی پودر بر پایه سیمان پرتلند محتوی ريزدانه های
کوارتز و ترکیبات شیمیایی ویژه است که به صورت
ترکیب با آب، قابل اجرا می باشد.