عایق فنو پانل(تخته ای) با یک طرف روکش آلومینیوم مسلح 2 اینچ

دانسیته 80

دانسیته100

دانسیته120 

دانسیته140

عرض:500-1500 (mm)

طول:500-1500 (mm)