عایق فنو پانل(تخته ای) با دو طرف روکش آلومینیوم 2 اینچ

دانسیته 80

دانسیته100

دانسیته120 

دانسیته140

عرض:500-1500 (mm)

طول:500-1500 (mm)