عایق فنو فلت( لحافی) رزین دار یک طرف کاغذ آلومینیوم مسلح با ضخامت 2 اینچ

دانسیته 30 

دانسیته40 

دانسیته50 

دانسیته60

عرض:1200-950 (mm)