عایق فنو فلت( لحافی) رزین دار با یک طرف کاغذ آلومینیوم با ضخامت 1 اینچ

دانسیته 30 

دانسیته40 

دانسیته50 

دانسیته60

عرض:1200-950 (mm)