عایق رولی چسبدار با روکش 100 میکرون گلف و فلکس

2,150,000 6,400,000 

واحد  (متر مربع)