عایق رولی پشت چسبدار نخدار با روکش 170 میکرون گلف و فلکس

3,560,000 8,491,000 

واحد  (متر مربع)