عایق رولی پشت چسبدار نخدار با روکش 170 میکرون گلف و فلکس

2,870,000 6,550,000 

واحد  (متر مربع)