عایق رولی پشت چسبدار با روکش 230 میکرون گلف و فلکس

5,100,000 

واحد  (متر مربع)