عایق رولی ساده گلف و فلکس

1,420,000 5,100,000 

واحد  (متر مربع)