عایق ایزوپایپ ضخامت 2 اینچ با دانسیته 140

قطر لوله:

″ 1/2

″ 3/4

″ 1

″ 1/4-1

″ 1/2-1

″ 2

″ 2-1/2

″ 3|

″ 4

″ 5

″ 6

طول:500mm