ابرروان کننده بر پایه رزين پلی کربوکسیلات

یک افزودنی ابر روان کننده و کاهنده شدید آب
با خاصیت حفظ اسلامپ بالا و بر پایه پلی کربوکسیلات
اتر و فاقد کلراید میباشد که برای مخلوط های سیمانی
با کارایی بالا مناسب می باشد.