عایق ایزوپایپ ضخامت 2 اینچ با دانسیته 120

قطر لوله: ″ 1/2|   ″ 3/4|    ″ 1|   ″ 1/4-1|   ″ 1/2-1|

″ 2|   ″ 2-1/2|   ″ 3|   ″ 4|  ″ 5|    ″ 6|

طول:500mm