عایق ایزوپایپ ضخامت 1 اینچ با دانسیته 100

قطر لوله:

″ 1/2

″ 3/4

″ 1

″ 1-1/4

″ 1-1/2

″ 2

″ 2-1/2

″ 3

″ 4

″ 5

″ 6

طول:500mm