عایق ایزوبلانکت یک طرف تور سیمی گالوانیزه با ضخامت 1 اینچ

دانسیته 80 

دانسیته90 

دانسیته100

دانسیته110

دانسیته120

دانسیته130

دانسیته140

دانسیته 150

 

(عرض 1200-100میلی متر)