هدف از نصب واتراستاپ ها مسدود کردن درزهای اجرایی و انبساطی بتن است و به روش اکستروژن تولید
می شوند. این ماده برای جلوگیری از انتقال سیالات از طريق اتصالات ساختمانی استفاده می گردد. بیشتر
سازه های بتنی زير طبقات، دارای شرایطی هستند که منجر به نفوذ آب به اتصالات و درزهای اتصال می شود.
برای جلوگیری از بروز چنین نشتی، واتر استاپ ها در قسمت درزهای اتصال و سازه نصب می شوند
واتر استاپ ها به منظور عدم نفوذ آب در در زهای سازه های بتنی مانند: سدها، تونل ها ، تصفیه خانه های
آب، سازه های زيرزمینی، طبقات منفی ساختمان، مخازن وکانال های آب، استخرها، تأسیسات تصفیه فاضلاب
و سازه های دريایی مورد استفاده قرار میگیرند.
واتر استاپ های پی وی سی با هدف آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی در بین دو طرف اتصالات سازه
بتنی نصب می شود؛ از این رو، یک سد فیزيکی سخت و غیر قابل نفوذ ایجاد می کند. عرض، اندازه و
ضخامت واتراستاپ بر اساس نوع اتصالات سازه، تعیین می گردد. این نوع واتر استاپ به دلیل خاصیت
مواد تشکیل دهنده آن، در هر شرایط آب و هوایی، قابل نصب و بسیار بادوام است.