امروزه افزودنی های شیمیایی بتن نقش بسزایی در توسعه صنعت ساختمان در دنیا دارند. با توجه به اینکه بتن
در ساخت و سازها بیش از سایر مصالح ساختمانی استفاده می شود ، تأکید بر کیفیت ، کارایی و پایداری برای رشد
و شکوفایی صنعت ضروری است
هدف از کاربرد مواد افزودنی بهبود یک یا چند خاصیت بتن تازه یا سخت شده است. بعضی از افزودنی ها برای
بهبود یک ویژگی به کار می روند در حالیکه بعضی دیگر به صورت همزمان بر چند ویژگی بتن تاثیر می گذارند
اصلی ترين اهداف کاربرد افزودنی های شیمیایی در بتن تازه را می توان به صورت زير دسته بندی کرد:
تغییر در خواص رئولوژی بتن تازه نظیر بهبود کارایی شامل روانی ، تراکم پذیری ، قابلیت جایگیری در قالب
تغییر زمان گیرش ( کندگیری یا تندگیری ) شامل کنترل زمان گیرش اولیه و یا نهایی و همچنین دسترسی به زمان
گیرش آ نی
کنترل آب انداختگی و جداشدگی ، بهبود پرداخت پذیری و افزایش قابلیت پمپ پذیری
تغییر در خواص جمع شدگی خمیری و عمدتا کاهش آن
ایجاد انبساط جزئی در بتن
کاهش میزان مصرف آب با حفظ کار پذیری بتن
کاهش حرارت هیدراتاسیون از طريق کاهش مصرف سیمان
مهمترين تاثیرات مواد افزودنی شیمیایی در بتن سخت شده به شرح ذیل است:
افزایش مقاومت بتن اعم از مقاومت کوتاه مدت و مقاومت نهایی
کاهش نفوذ پذیری در برابر آب و هوا و کاهش انتشار پذیری در برابر یون کلريد و سایر ترکیبات زيان آور محلول در آب
افزایش دوام بتن در شرایط محیطی نظیر سیکل های یخ بندان ، واکنش های قلیایی وحملات سولفات ها
بهبود سطح ظاهری بتن و نمای تمام شده آن
کنترل واکنش های قلیایی – سیلیکاتی و سنگدانه ها
ایجاد انبساط و یا حذف جمع شدگی ناشی از خشک شدن
کنترل خوردگی میلگردها در بتن در معرض یون کلراید
کنترل جذب آب مویینه در بتن و افزایش آب بندی

عملکرد کلی ر وان کننده و فوق ر وان کننده های بر پایه لیگنو سولفونات و نفتالین فرمالدهید، جدایش و
پراکندن دانه هاي سیمان از یکدیگر به کمك نیر وهاي دافعه ناشي از بارهاي الکتر وستاتیکي است. این
مواد در زمان اختلاط، جذب سطح دانه هاي سیمان مي شوند و به آ نها بار منفي مي دهند که منجر به ایجاد
نیر وي دافعه بین ذرات سیمان و پراکندن آ نها مي شوندمکانیزم پخش کنندگي الکتر وستاتیکي علاوه بر
پخش کردن دانه هاي سیمان، آب محبوس در لخته هاي سیماني را نیز آزاد و صرف بهبود رواني مخلوط مي کند.