شماره حساب های معتبر

بانک : تجارت

شعبه : رودکی

کد شعبه : 6720

شماره حساب : 672083192

نوع حساب : جاری

به نام شرکت: پرتو سپهر اسپادانا

شماره شبا : IR390180000000000672083192

بانک : ملت

شعبه : میدان آزادی

کد شعبه : 1292189

شماره حساب : 9367759329

نوع حساب : جاری

به نام شرکت: پرتو سپهر اسپادانا

شماره شبا : IR730120000000009367759329